Aanvragen Verlof

Klik op onderstaande afbeelding voor het aanvraagformulier verlof:

Aanvraag Verlof

 Aanvraag Verlof foto

 

Verzoek om verlof.

In welke gevallen kunt U extra verlof aanvragen? De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

  1.  Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen 
  2.  12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag 
  3.  25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag 
  4.  Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de directeur 
  5.  Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met directeur 
  6.  Verhuizing van gezin: 1 dag
  7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur

Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden.  Bij de leerkracht/administratie en op deze website zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen.  De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag (zie bovengenoemde omstandigheden) voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw ingevulde formulier, ontvangt u het formulier retour, voorzien van de vermelding van de directeur : akkoord, dan wel niet akkoord. Indien nodig neemt de directeur telefonisch contact met u op. Een kopie van de verlofaanvraag bewaren we in het leerling-dossier. De leerkracht vindt het verleende verlof terug op de digitale absentielijst.   Vakantie tijdens schooltijd De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie tijdens schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven (voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.
 

Bijzondere talenten.

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; hij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling