Eco-Team

 Logo eco Schools                                                                          

ECO BOT copy 2

 

Logo.

In overleg met de leerlingen is er een logo ontwikkeld. Te gebruiken bij alles wat met het ecoteam te maken heeft. Het is de bedoeling om dit logo ook om de peilbus heen te schilderen. (het weer werkt in deze periode niet echt mee)

Voor het schoolgebouw is er door een bedrijf, in opdracht van de gemeente, op aanvraag van de school; een meting gedaan, om te kijken op welke diepte er een waterdoorlatende grindlaag is.

Dat bleek op 7.20 meter te zijn, zodat het aanleggen van grindkoffer(s) mogelijk is. Vanuit het ecoteam is namelijk aangedrongen op het afkoppelen van regenpijpen, zodat het schone regenwater via de grond wordt afgevoerd en niet via het vuile riool.

ECO BOT copy 2

Voor de naamgeving is er een verkiezing georganiseerd. Eerst mochten alle kinderen een naam verzinnen, waaruit gekozen kon worden.

Daarna mochten alle leerlingen kiezen uit drie namen.

Zoals te zien is, is het ECOBOT geworden, een combinatie van Eco en Robot.

(ontwerp is gemaakt door juf Tatiana Bruinshoofd.)


 

Vergroenen speelpleinen.

Vanuit de leerlingenraad van onze school wordt er al een lange tijd op aangedrongen om onze speelpleinen anders in te richten. De raad vertolkt de mening van veel leerlingen, als ze vragen om meer uitdaging en avontuur en ook minder voetbal.

Vanuit het ecoteam komt de vraag, ook ondersteund door andere leerlingen om de speelpleinen “groener” te maken. Minder tegels en meer daadwerkelijk groen. Verder vindt het team het belangrijk om regenpijpen af te koppelen om zo het regenwater niet meer via het riool af te voeren.

Team en schoolleiding ondersteunen deze vraag en behoefte van de leerlingen en hebben een en ander in gang gezet. Ontwerp van speelplein werd een samenwerking tussen de leerlingen en het CNME. Verder werden en gelden vrijgemaakt om een en ander te realiseren.

Een en ander heeft er in geresulteerd dat in de laatste week van november en de eerste van december Een gedeelte van een van de speelpleinen wordt aangepakt.

Achtergedeelte speelplein bovenbouw:

vergroenen 1

 

Ecoteam en leerlingenraad worden ingezet bij het informeren van alle geledingen binnen school.(ouders zijn via een nieuwsbrief geïnformeerd). Ook helpen ze bij het toezichthouden. Het volgende schema geeft aan wie er wanneer, wat moet doen.

Speelplaats.

Als de speelplaats aan de achterkant van ons hoofdgebouw wordt aangepast, dan moeten er een aantal mensen worden geïnformeerd. Ook moet er extra op de veiligheid worden gelet! Deze taken worden uitgevoerd door de leerlingen van het Ecoteam en de Leerlingenraad. Hieronder kun je zien wie, wat gaat doen. (hulp krijg je van Juf Saskia en Meester Lou.)

Maandag 25 nov. t/m vrijdag 29 nov. Hetzelfde schema de week erna.

  

 

Kleuterplein.

Ook het kleuterplein wordt onder handen genomen. We beginnen met het aanbrengen van hagen en bomen (fruit). Aan de achterkant en een zijkant. Hierdoor trekken we een grijze muur en een hekwerk aan het zicht. De verdere aanpassing volgt later.

Op deze speelplaats willen we een grindkoffer realiseren, waarin dan regenwater wordt opgevangen. Subsidie is hiervoor al bij de gemeente al aangevraagd. Deze week (19-11-2019) hebben we hierover het eerste gesprek met het uitvoerende bureau. Na de kerstvakantie willen we gaan kijken welke onderdelen van het ontwerp van deze speelplaats we dit schooljaar nog kunnen realiseren.

 vergroenen 2

 

vergroenen 3

Uitleg aan de medewerkers van de TSO

 

vergroenen 4

Overleg met een medewerkers van het ingenieursbureau over de aanleg van de grindkoffer, om het regenwater in op te vangen. Hierna gaat het via de grond verder en niet via het riool.

 

Eco team schoolplein groep 1-2

Laatst was er een gesprek over het speelplein van groep 1-2. Er mochten 2 kinderen van het ECO-TEAM bij zijn. Dat waren Faye en ik [Feline].Het was heel interessant , maar ook lastig te begrijpen. Ze hadden ook een ontwerp op tafel liggen. Daarin was te zien dat er een grindkoffer op het schoolplein komt.

Probleem:

Komt er echt alleen schoonwater in de grindkoffer? Of ook vies water? Om daar achter te komen mogen wij een test doen met het ECO-TEAM. Dan kunnen we wat water in een van de putten doen en kijken of het weg gaat. Als niet dan kunnen we misschien een rioolleiding doorzagen. In de grindkoffer komt 40% grind en 60% lucht.

Geldzaken:

Per m2 krijgen we subsidie van de gemeente. €10,- per m2.

Grind zelf is niet duur. Hoe forser hoe duurder. We spraken ook met een meneer. Die kan binnen een week een plan voor ons maken.

Fay en Feline.

vergroenen 5

Ook de groepen krijgen uitleg.

 

vergroenen 6

Begin van de werkzaamheden op het kleuterplein

 

vergroenen 7

 Begin werkzaamheden op het plein van midden- en bovenbouw.


 

De groepen 7 en 8 hebben aan de volgende les meegedaan in september 2019.

Concept van de les “17 DOELEN” op 25 september 2019: SDG Global Day of Action

Doel van de les: kennismaken met en bewust worden van de 17 Werelddoelen van de VN en daarbij een handelingsperspectief bieden waar de kinderen mee aan de slag kunnen. 

Kinderen worden aangemoedigd om eigen oplossingen aan te dragen en die te delen via het “Show & Tell-principe” met de hele schoolorganisatie op 10-10-2019, Schooldag van de Duurzaamheid. 

Doelgroep: kinderen bovenbouw basisonderwijs groep 7-8 (10-13 jaar) en hun leerkrachten. 

Voorbereiding les: 

 • Haal het pakketje met de 17 Werelddoelen (A-4 formaat) en een stapel post-its (groen en rood) op bij het CNME, neem het mee naar school en hang de Werelddoelen vóór de les op in de klas. Doe dat op plekken waar later in de les ook nog post-its bij kunnen worden geplakt. 
 • Laat de docent de Powerpoint Presentatie (……) op het smartboard klaar zetten (hierin zitten o.a. alle links naar de filmpjes). CNME zorgt ervoor dat alle  docenten deze presentatie vooraf ontvangen hebben. 
 • Tijdsduur van de les als onderstaande planning wordt gevolgd: ongeveer 1 uur 
 • Vraag de leerkracht om foto’s te maken van de les en die op social media te plaatsen. Laat kinderen of de leerkracht ook een stukje maken voor de schoolkrant en/of communicatie met de ouders. En vraag of de organisatie van de Maastrichtse SDG Global Day of Action deze teksten / foto’s mag gebruiken. 

Opbouw van de les: 

 1. Stel jezelf voor aan de groep en geef heel kort relevante info over jouw beweegredenen om nu voor de klas te staan om de kinderen iets te vertellen. (3 min) 
 2. Vertel dat er vandaag (25 sept) reden is voor een feestje: de verjaardag van de Werelddoelen die in 2015 zijn vastgesteld door 193 landen van de Verenigde Naties. Ze worden vandaag 4 jaar. In Maastricht zijn er allerlei activiteiten op de Markt én wordt op diverse scholen deze les gegeven. (2 min) 
 3. Filmpje Werelddoelen: Zie “Bronnen, filmpje a)” https://www.youtube.com/watch?v=1eOHKMPCFYQ (2 min) 
 4. De 17 Werelddoelen zijn het vervolg op de Millenniumdoelen. Heeft het eigenlijk wel zin om dit soort doelen te stellen? Maw, bereiken we er ook iets mee? Om dit duidelijk te maken doen we een korte quiz (zie bijlage 1). Bij de nabespreking van deze 3 vragen worden de antwoorden gegeven via de website bij “Bronnen j)”: https://www.cordaid.org/nl/goednieuws/ Bespreek gezamenlijk welke conclusie de kinderen hieraan verbinden (10 min). 
 5. Werkvorm in tweetallen. De kinderen gaan nadenken over de volgende vraag: Wat zijn volgens jullie de grootste problemen waar wij als mensheid op dit moment mee geconfronteerd worden? Moedig de kinderen aan om na te denken vanuit het perspectief van de ander. Bijvoorbeeld door hen het volgende mee te geven: Probeer daarover na te denken alsof je de president van een groot land bent. NB1: De kinderen schrijven elk probleem op één RODE post-it (per post-it: 1 probleem). Max 5 post-its per tweetal. (10 min). NB2: Bijlage 2 geeft een beknopt overzicht van de huidige wereldproblemen. 
 6. Wijs de kinderen op de 17 SDG’s (Werelddoelen / Global Goals) die in de klas ophangen en laat ze vervolgens samen nadenken/praten over de relatie tussen het probleem dat zij op de post-its hebben bedacht en de Werelddoelen.(2 min)
 7. Vraag de kinderen om hun post-its bij het bijbehorende Werelddoel te plakken. Let op eventuele discussies die ontstaan en ga daar in de nabespreking eventueel op in. (5 min)
 8. Bespreek met de hele groep wat hen opvalt: ga eventueel in op hun opmerkingen en laat kinderen ook reageren op elkaars opmerkingen. (5 min).
 9. Individuele opdracht (handelingsperspectief): Wat ga je zelf doen om een bijdrage te leveren aan het behalen van de 17 Werelddoelen? Bedenk één actie die je de komende 2 weken “echt” gaat doen. En denk eraan: alle kleine beetjes helpen. (5 min bedenktijd). Schrijf je voornemen(s) op een GROENE post-it (als je wilt, mag je je naam erbij schrijven) en hang die op bij het Werelddoel dat erbij hoort.
 10. Plenair voor kids die dit willen bespreken (maar het mag ook privé blijven): enkele acties voor het voetlicht brengen (6 min). 11. Afsluitend filmpje over de Werelddoelen (zie “Bronnen k”): https://vimeo.com/194040134 (5 min)
 11. Afronden van de les: vraag aan de kinderen wat ze ervan vonden. Noteer tops en tips voor jezelf zodat we die (als lesgevers) later met elkaar kunnen delen. Geef aan dat er over 2 weken, op 10-10, de landelijke SchoolDag van de Duurzaamheid plaatsvindt. 

Achtergrondinfo voor de lesgevers: 

De SDG’s (Sustainable Development Goals oftewel Werelddoelen) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die werden opgesteld door de Verenigde Naties. We moeten er naar streven om deze doelstellingen wereldwijd te behalen tegen 2030. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het is enkel een actieplan dat ons moet helpen om een duurzame planeet te creëren. Het actieplan wordt ook wel Agenda 2030 genoemd Wat betekent dit voor ons? Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Mensen moeten warm gemaakt worden om duurzame keuzes te maken en positieve acties te ondernemen. 

Op 25 september 2015 werden de SDG’s aangenomen door de VN. 193 lidstaten tekenden uiteindelijk het akkoord voor Agenda 2030. 

De doelen vormen één geheel maar focussen wel op 3 dimensies: het economische, het sociale en het ecologische. De 17 SDG’s zijn gekoppeld aan 169 targets die men hoopt te bereiken tegen 2030. 

De 17 SDG’s kunnen opgedeeld worden in 5 grote thema’s: 

 1. Mensen 
 2. Planeet 
 3. Welvaart, 
 4. Vrede 
 5. Partnerschap. 

Online hebben 7,8 miljoen mensen meegestemd op hun favoriete thema’s. 

De SDG’s zijn vrijblijvend en niet bindend. Er is wel grote politieke en morele druk om de Agenda te realiseren. 

Meer info over de SDG-Action Day in Maastricht: https://www.actforglobalgoals.nl/ 

De 7 Kinder Global Goals 

Tijdens deze les hanteren we de 17 doelen zoals ze zijn vastgesteld door de VN; in Nederland zijn deze onlangs ‘vertaald’ in 7 Kinder Global Goals. 

Gehanteerde definitie van duurzaamheid: 

Duurzaamheid betekent dat je rekening houdt met wat mensen, die na jou leven, nodig hebben zodat ook zij fijn op deze aarde kunnen leven. En dat je waardering hebt voor andere mensen en alles wat in de wereld om je heen is.

Deze hadden jullie nog tegoed; de registratie van onze les door MosaLira en de reacties van een aantal kinderen:

https://tinyurl.com/u3ko8s5

 

sdg 1

 wdg 2

 

 

sdg3

 

 


 

Bij stap 5 heeft het team ervoor gekozen om het onderdeel mobiliteit bij te stellen; op de onderstaande manier.

Mobiliteit:

Het invoeren van een nieuwe verkeersmethode

Begin april: de werkgroep doet een voorstel aan het team; voorgesteld wordt om de methode “Wijzer! Verkeer uit te proberen in de groepen.

April-mei: Alle groepen proberen de demo-lessen uit in de klas.

Eind mei: Beslissing om de methode aan te schaffen. Aanstellen van een verkeersouder.

Juni: Na overleg met de directie wordt de methode besteld. 

Nieuwe schooljaar: De methode wordt ingevoerd en vastgelegd in het curriculum.

De methode is na een leerkrachten instructie workshop op 18 september ingevoerd. 

mob 1

 

Begin dit schooljaar is als Kick Off het zgn. F.I.E.T.S project aan de groepen aangeboden.

Op 4 en 5 november a.s. zal het project F.I.E.T.S. (Fun, Information, Education, Technology & Safety) op school gaan plaatsvinden.

Doordat er met leskisten gewerkt gaat worden en deze kisten voor 30 leerlingen per groep (1 t/m. 8) aanwezig zijn, is dit project verspreid over 2 dagen.

Meer informatie over het project is te vinden op de site: http://www.projectfiets.nl/

 • Inhoud van het project

Project F.I.E.T.S. bestaat uit drie onderdelen:

 1. Klassikale inleiding;
 2. Schoolbrede projectdag met fietsshow, workshops en kettingreactie;
 3. Evaluatieles in quizvorm.
 • 1 Klassikale inleiding foto 1

Voorafgaand aan de projectdag ontvangen docenten een projecthandleiding.

Deze documentatie stelt iedere leerkracht in staat een klassikale inleiding te verzorgen,

die de leerlingen voorbereidt op de projectdag en hen sensibiliseert voor het thema.  

 • 2 Schoolbrede projectdagfoto 2

Tijdens deze dag gaan alle groepen aan de slag met een op maat gemaakt programma.

De dag start met de fietsshow, een interactieve voorstelling met een reeks experimenten,

waarbij de thema’s die in de loop van de dag verder aan bod komen al kort worden aangestipt.

Een explainer van het Continium verzorgt de show en nodigt leerlingen uit te assisteren bij de experimenten.

De fietsshow wordt tweemaal opgevoerd; één keer voor de groepen 1-4 en één keer voor de groepen 5-8.

Vervolgens gaat iedere groep terug naar de eigen klas en krijgt daarbij een rolcontainer mee.

In deze container zitten alle benodigdheden voor een aantal activiteiten, waarmee de leerlingen in groepjes aan de slag gaan.

De activiteiten draaien om de volgende thema’s:foto 3

 • Alles in balans!: Frame en onderdelen;
 • Zien en gezien worden!: Verlichting en reflectie;
 • Hoor je mij?: Bel en verkeerssignalen;
 • Trappen maar!: Ketting en tandwiel;
 • Pas op remmen!: Banden, wiel en remmen.

Ter afsluiting van de projectdag presenteert de explainer van het Continium een F.I.E.T.S.-kettingreactie.

Alle technieken, waar de leerlingen gedurende de dag kennis mee gemaakt hebben, komen in de kettingreactie voorbij.

De kettingreactie is een leuke en spectaculaire manier om de dag te resumeren en nog eens duidelijk te maken dat

iedere actie in het verkeer een reactie teweeg brengt, die grote gevolgen kan hebben.

3 Evaluatieles in quizvorm.foto 4

Ter verwerking van de projectdag wordt materiaal ter beschikking gesteld. Hiermee kan iedere leerkracht,

circa een week na de projectdag, in de eigen groep testen wat ze tijdens de projectdag geleerd hebben.

 

Het dagprogramma van het project F.I.E.T.S. dat op maandag 04 november en dinsdag 05 november 2019

bij ons op school zal plaatsvinden ziet er als volgt uit:

 

08.00 - 08.30 uur                          

Aankomst explainer + opbouw show

2 of 3 volwassen personen van de school die helpen de kisten met materialen uit te laden en naar de juiste lokalen te brengen.

09.00 - 09.30 uur

Kick-off:  “F.I.E.T.S. show” voor groep 5-8 

verzorgd door Continium explainer (stiltelokaal)

09.30 - 10.00 uur

Kick-off:  “F.I.E.T.S. show” voor groep 1-4

verzorgd door Continium explainer (stiltelokaal)

09.30 - 15.00 uur

Thema-workshops (in de eigen groep)

13.45 - 14.15 uur

Afsluiting met “Kettingreactie” voor groep 1-4

verzorgd door Continium explainer (stiltelokaal)

14.30 - 15.00 uur

Afsluiting met “Kettingreactie” voor groep 5-8

 verzorgd door Continium explainer (stiltelokaal)

15.00 - 16.00 uur

• Na afloop dienen de kisten met materialen in de hal bij het stiltelokaal worden verzameld.

 

Extra informatie

Thema-workshops:

De thema-workshops vinden plaats na de Kick-off (verzorgd door onze explainer) in de eigen groep onder begeleiding van de leerkracht.

Materialen:

Voorafgaande aan de projectdag(en) worden per post de leerkrachthandleidingen verstuurd.

afb 1


  afb 2


 


 

Eerste uitwerking Thema’s. 2 sept 2019.

Het team is in groepjes verdeeld en krijgt als opdracht: wat zijn de eerste dingen waaraan je denkt bij deze drie onderwerpen.

Na de inventarisatie kies je een onderwerp waaraan je in een klein groepje verder wil werken. Dat groepje maakt voor dat onderwerp een plan en presenteert dit aan het hele ecoteam.

Afval en grondstoffen.

Groen

Communicatie.

-         Meer prullenbakken.

-         Verschillende soorten prullenbakken.

-         Knutselen met recycle spullen.

-         Meer en beter afval scheiden.

-Vijver met kikkers en vissen.

- alle leerlingen een plantje op   tafel zelf verzorgen.

-Klimtoestel en grasveld op speelplein.

-Moestuintjes.

-Meer planten in het lokaal.

-Buitenlessen en workshops over groen.

- Krantje.

-Ecoweek.

-Uitleggen in de klas.

-Presentaties.

-Posters.

-Scan door alle kinderen van de school.

-Nieuwsbrief.

-Ecobord.

Noe, Liewe, Tum en Eline

Faye, Lauren, Mirte, Tijmen, Feline en Meira.

Anna en Michiel.

Maandag 23 september,

2-3 uur.

Dinsdag 24 september,

1-2 uur.

Dinsdag 24 september,

2-3 uur.

Prullenbakken.

-GFT

Groente -fruit-tuinafval

-PMD

Plastic-metaal-drankkartons

-Papier en karton

-Glas

Binnen.

Planten in de gangen en op vensterbanken.

Watergeven/waterton.

Planten kopen.

Buiten.

Groen op speelplein aan de voorkant.

Directrice/ meester Rinus.

Planten kapot maken!

Voor wie:

-leerlingen

-juffen en meesters

-ouders

-bso, kinderen en begeleiders.

Onderzoeken:

-Staat in elke ruimte een papierbak?

-Gaat al het papier in de papierbak?

 

Hoe:

Presentatie.

Schoudercom/nieuwsbrief

Ecobord / ecohoek.

8-10-2019:

Afval en grondstoffen.

Groen.

Communicatie.

Noe, Liewe, Tum en Eline.

Faye, Lauren, Mirte, Tijmen, Feline en Meira.

Anna en Michiel.

     

 

 

 

 

 

 


 

3 juni 2019.                     

Bijeenkomst nieuwe team.

 

Waarom wil je deel uitmaken van het Eco-team?

-het is interessant en belangrijk.

-er moet meer groen komen.

-mensen moeten kunnen genieten van de natuur.

-ik kom vaak in grote natuurgebieden, ik wil daar dingen ontdekken. Het milieu

is superbelangrijk.

-ik wil dat iedereen goed met het milieu omgaat.

-het is gewoon leuk.

-ik wil anderen graag helpen.

-er ligt teveel plastic in het water.

Intentieverklaring

Allemaal gaan we onze handtekening zetten, we beloven onze best te doen voor het eco-team.

Scan

Uitleggen waar het voor is, wie doet wat.

Verdeling van onderwerpen.

 

Meester Lou, samen met Jesper, Tum en Anna doen Afval en veiligheid.

Juf Ingrid, samen met Kim, Michiel en Tijmen doen communicatie en Hygiëne.

Meester Pasquale, samen met Pleun, Noe en Lauren doen Mobiliteit en Water.

Juf Fabienne, samen met Josephine, Liewe en Eline doen Groen en Voedsel.

Meester Rinus, samen met Feline en Meira doen Energie en Gebouw en Omgeving.

Afspraak.

Zorg dat de scan is afgenomen voor 18 juni. Mester Lou voert hem in.

Op 20 juni bespreken we hem. We kiezen dan ook de drie onderwerpen waar we komend jaar aan gaan werken.

   

 

Donderdag 20 juni     2019.

Bijeenkomst Eco-team.

Afsluiting van het jaar.

In de groep hebben we besproken hoe het afsluitende uitstapje is bevallen.

Het uitstapje ging naar een duurzame school met een groene speelplaats.

 

De groene speelplaats is bezocht, er is natuurlijk ook gespeeld, om ideeën op te doen voor onze eigen speelpleinen.

Ook hadden onze leerlingen nog wat tips voor deze speelpleinen.

(verslag hiervan is gepubliceerd in de Nieuwsbrief.)

Foto’s toegevoegd.

Scan

Wat zijn de ervaringen tijdens het scannen van de school?

Waren er dingen die opvielen?

Keuze onderwerpen.

Welke 2 onderwerpen gaan we kiezen. Onderwerpen om aan te gaan werken samen met de andere kinderen van de school.

Onderwerpen.

Naast Communicatie kiest de groep voor Groen en afval & grondstoffen.

Foto’s toegevoegd.

   

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 


 

Uitstapje Eco-team en leerlingenraad.

Op vrijdag 14 juni maakte het Eco-team samen met de leerlingenraad een uitstapje. We fietsten naar een park aan de groene loper. Daar lunchten we met broodjes, appels en pakjes drinken van het restaurant Talentino’s. Na het eten mochten we nog even spelen op het grasveldje in het park. Toen we weer bij elkaar werden geroepen pakten we onze fietsen en fietsten over de groene loper naar Basisschool De Geluksvogel. Daar keek de leerlingenraad naar het schoolplein en het Eco-team  naar elektriciteit en energie. De conclusie was uiteindelijk dat De Geluksvogel een heel andere school is dan die van ons.

Door: Anna Reesink & Meira Essers

 

Voor die” heel andere school” had ons Eco-team en leerlingenraad nog wel enkele Tips en Tops.

De Tips: Gras bij het voetbalveld. Meer schaduw. Minder zand. Meer kleur op “t plein.

De Tops: Mooi duurzaam schoolgebouw. Regenwater voor de wc. Binnen veel planten. Buiten lekker veel verstopplekken.

 

Eerst lunchen en dan naar Bs. De Geluksvogel.

lunch

geluksvogel

 

 

 


"Boring naar water: zeker niet boring "

 Dit jaar bestaat Eco-Schools 25 jaar! Om dit te vieren gaan we de komende tijd langs bij scholen door heel Nederland die meedoen aan het Eco-Schoolsprogramma. We halen mooie en eerlijke verhalen op bij bijzondere scholen. Voor dit verhaal gingen we langs bij basisschool Scharn in Maastricht. Bij deze school kozen ze voor een thema waar niet veel scholen voor kiezen: het thema water.

Op basisschool Scharn was duurzaamheid eerst geen thema, maar daar kwam verandering in toen de nieuwe directeur Eco-Schools introduceerde. Na kort ervaringen ophalen bij andere deelnemers van het Eco-Schools programma, werd al snel besloten om ook mee te doen. Vooral de term ‘student-led change’ klonk Lou Lahaije, leerkracht en kartrekker van het Eco-team, als muziek in de oren. Hij liet de Eco-scan dan ook door de leerlingen uitvoeren en vertrouwde zelfs het kiezen van de thema’s (natuurlijk wel onder begeleiding) aan de leerlingen toe. Waar de meeste scholen kiezen voor de thema’s afval en energie, kozen de leden van het Eco-team voor een wel erg opvallend thema. Tot Lou’s verbazing kozen de leerlingen voor water! En dit terwijl er geen water in de buurt van de school is.

 

Het doel.

Voor Basisschool Scharn is het behalen van de Groene Vlag (het keurmerk dat scholen verdienen wanneer zij alle 7 stappen van Eco-Schools succesvol hebben doorlopen) zeker niet het hoofddoel. Het is natuurlijk wel een kroon op je werk, maar Lou en Peter Alblas (Eco-Schools begeleider vanuit het CNME, het centrum voor natuur- en milieueducatie in Maastricht) vinden de ontwikkeling die ze bij de leerlingen zien veel belangrijker. “De leerlingen zijn zo enthousiast dat ik ze in het begin gewoon moest afremmen!’ aldus Peter. De betrokkenheid van de leerlingen op het gebied van duurzaamheid en het zorgen voor de wereld is volgens de heren precies wat een ‘beginnend burger’ moet leren, want: jong geleerd is oud gedaan. Ook is het mooi om te zien dat de leerlingen hun eigen kwaliteiten ontwikkelen binnen het team. Zo is de een goed in het verzamelen van informatie en kan de ander prachtig tekenen, dit komt bijvoorbeeld weer samen in de posters die gemaakt worden.

Water.

Het was zo opvallend dat de leerlingen voor water kozen, omdat er rond de school geen sloten of beekjes te vinden zijn. Het water dat tijdens een flinke regenbui op de daken valt kan eigenlijk nergens heen, het verdwijnt zo in het riool. Het regenwater mengt zich daar met vuil water, en in het ergste geval stroomt dat vieze water bij heftige regen ongezuiverd de Maas in. Het doel van het Eco-team is om ervoor te zorgen dat het (schone!) regenwater zo veel mogelijk weer terecht komt in de natuur. Dit willen ze doen door het water de grond in de sturen zodat het niet in het riool verdwijnt. Bij een heftige bui gaat het dan om 100.000 liter!

Omgaan met teleurstellingen.

Wat de leerlingen geleerd wordt is dat een teleurstelling ook een opbrengst kan zijn. Zo begon het Eco-team met het zoeken naar plekken op het schoolplein waar het water het snelste de grond in liep. Het water bleef overal staan, of liep de put in. Op twee plekken zijn ze gaan boren met een grondboor om te kijken wat voor grond er eigenlijk zat. Waar ze eerst een beetje zand tegenkwamen, daarna alleen maar klei, werd al snel duidelijk dat water weg laten zakken niet mogelijk was. Een flinke domper voor de leerlingen die hier duidelijk meer van hadden verwacht. Gelukkig konden ze nog wel lachen om het feit dat zij de aller eerste ‘Eco Scrub’ hadden ontdekt in de grond rondom hun school. Peter en Lou lieten het hier niet bij zitten en kwamen terecht bij de gemeente. Op dit moment is de gemeente druk bezig met beleid dat gericht is op vergroening en omdat de leerlingen van Basisschool Scharn zo enthousiast zijn, werd het project van het Eco-team door de gemeente omarmd. Zo betaalt de gemeente de boring (10 meter diep!). Mocht er een manier gevonden worden om het regenwater van de daken en pleinen (totaal een halve hektare) aan de natuur terug te geven, dan helpt de gemeente het Eco-team bij het realiseren daarvan.

Een professionele boring.

Op 9 mei 2019 heeft er een boring plaatsgevonden, vlak naast de school met professionele boorapparatuur. Dit wordt groots aangepakt vlak naast de ingang van de school. Naast de plek waar geboord wordt zal een mooie muurschildering komen waar het belang van deze boring wordt uitgelegd. De heren hopen op deze manier ook de ouders meer te betrekken bij de plannen van het Eco-team. Kijk onder dit artikel voor een leuke fotoreportage van de boring!

Dit is een mooi voorbeeld van een school waarbij het gekozen thema, hoewel je daar eerst misschien geen beeld bij hebt, kan zorgen voor mooie inzichten en samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en de gemeente.

 KLIK HIER voor de blog op de website van Eco-Schools                                                                                          

 

wethouder Krabbendam en het EcoteamHet Eco-team van basisschool Scharn met de wethouder

 

Boormeesters Jeroen en Pascal aan het werk

Boormeesters Jeroen en Pascal aan het werk

 

 boormeester Edwin met aandachtig gehoor

 Boormeester Edwin met aandachtig gehoor van de leerlingen van het Eco-team

 

eerst een stuk met de handboorstel je voor dat je een leiding raaktjpg

De boormeesters boren eerst een stuk met de handboor. Stel je voor dat je een leiding raakt...!

 

Meester Lou en de boormeesters bij getekend bodemprofiel grind vanaf 7m20

Meester Lou met de boormeesters 

 

tv maastricht aan de voeten van Jozefien cr gedraaid

Jozefien van het Eco-team werd geïnterviewd door RTV Maastricht

 


 

Logo eco Schools

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling