Medezeggenschapsraad

 

 

Medezeggenschapsraad

 

De MR van Basisschool Scharn

Iedere school heeft een schoolleiding, die belast is met de dagelijkse leiding op school. De directeur is eindverantwoordelijke. De schoolleiding neemt beslissingen in overleg met de medezeggenschapsraad.  De medezeggenschapsraad kan dus invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? De raad bestaat in het basisonderwijs uit ouders en personeelsleden.  De  verdeling tussen personeel en ouders in de medezeggenschapsraad is fiftyfifty. De MR van BS Scharn bestaat uit 8 leden, te weten 4 leden namens de ouders en 4 leden namens het personeel. De leden worden gekozen door middel van verkiezingen en worden voor een periode van 4 jaar benoemd.

Waarover praat de medezeggenschapsraad? In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft kenbaar maken aan de schoolleiding, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.

Blijft het bij praten alleen? De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. De schoolleiding kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Voorbeelden van instemmingsrecht: Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. Vaststelling of wijziging van het jaarplan.  Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders. Vaststelling of wijziging van het schoolreglement.  Verandering van de grondslag van de school. 

Voorbeelden van adviesrecht:  Fusie met een andere school.  Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Regeling van de vakantie.

De verschillende geledingen in de MR (ouders en leerkrachten) hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Kortom: geen van de geledingen staat ooit "buitenspel”.

De MR van BS Scharn ambieert volledige transparantie en open communicatie met ouders en personeelsleden en wil openheid betrachten over de onderwerpen die binnen de MR worden besproken. De MR van de BS Scharn vergadert in de regel 6 tot 8 keer per schooljaar.
 

De verslagen van deze vergaderingen treft u op deze websitepagina aan. Zij geven inzicht in de onderwerpen die op dit moment binnen de MR spelen. Indien de inhoud voor u aanleiding is voor op- of aanmerkingen dan kunt u contact opnemen met de MR door via SchouderCom te mailen naar: MailnaarMR.
 
Verder verschijnen er regelmatig stukjes van de MR in de Nieuwsbrief. Soms in de vorm van mededelingen; soms in de vorm van een prikkelende stelling. Elders op deze website treft u onder het kopje ‘Doelstellingen en speerpunten’ de onderwerpen aan, waar de MR de komende tijd met name aandacht aan wil geven. Verder plaatst de MR elk jaar zijn jaarverslag op deze website.
 
Tenslotte is de MR bij zijn werkzaamheden in belangrijke mate afhankelijk van de inbreng van ouders en personeelsleden. Deze worden dan ook van harte uitgenodigd om hun mening te geven over onderwerpen die in de MR aan de orde komen of zaken die binnen BS Scharn spelen aan te kaarten of daarover suggesties te doen. Dat kan door een van de leden van de MR aan te spreken of door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of via SchouderCom, te richten aan: Mail aan MR.


 

Samenstelling MR 2020 / 2021

Ouders:                  

Mw. Guusje Marx

Dhr. Dennis Willemsen                                

Dhr. Koen Savrij Droste     

Dhr. Marc Roemen                                       

 


Leerkrachten:

Dhr. Lou Lahaije, voorzitter

Mw. Dominique Tychon

Mw. Fabiënne van Hoorn

Mw. Mw. Carmen Ploemen

 

Ambtelijk secretaris: Mw. Marilda Demers

 

GMR

Sinds 2003 zijn 21 basisscholen in Maastricht, waaronder BS Scharn samengebracht in de Stichting Mosa Lira. Deze 21 basisscholen kennen daarmee een gemeenschappelijk schoolbestuur.
Als uitvloeisel daarvan is er voor advisering/instemming met betrekking tot zaken die niet primair school gebonden zijn, maar zogeheten school overstijgend, een gemeenschappelijke MR (GMR).

Doelstellingen en speerpunten

 • Er op toezien (eventueel ook via eigen participatie) dat er vanuit de directie actie wordt ondernomen op de drie thema’s die kwamen uit de tevredenheidsmeting 2017, van ouders en leerlingen, namelijk communicatie, hygiëne en extra zorg.
 • Het verder ontwikkelen van een open en benaderbare MR waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn (o.a. via de inrichting van een digitale MR-omgeving).
 • Het uitbouwen van een constructief-kritische relatie met de directie (o.a. door een meer proactieve benadering); door vroeg in het proces van het nieuw te ontwikkelen beleid te participeren.
 • Het planmatig (blijven) aanpakken van taken en verantwoordelijkheden (o.a. door het steeds opnieuw actualiseren van het activiteitenplan)
 • Werven van nieuwe leden. Aan het einde van elk schooljaar worden eventuele vacatures ingevuld via een planmatige aanpak (rooster van aftreden, organiseren van verkiezingen).

 

Vergaderdata 2020-2021

 • 17 september 2020
 • 05 november 2020
 • 10 december 2020
 • 19 december (MR-GMR)
 • 04 februari 2021
 • 25 maart 2021
 • 27 mei 2021
 • 24 juni 2021
 • 02 juli (reserve)

                                         

Notulen:

Schooljaar 2020-2021

 

Schooljaar 2019/2020

Notulen MR Vergadering  12-09-2019

Notulen MR Vergadering  31-10-2019

Notulen MR Vergadering  12-12-2019

Notulen MR Vergadering 06-02-2020

Notulen MR Vergadering 30-04-2020

Notulen MR Vergadering 06-05-2020

Notulen MR Vergadering 14-05-2020

Notulen MR Vergadering 28-05-2020

Notulen MR Vergadering 25-06-2020

 

 

 Schooljaar 2018/2019

Nutulen MR Vergadering  20-06-2019

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2017/2018

 

  

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling