Klachtenregeling

Een goed gesprek ... klachten en klachtenregeling
 
Iedere school kent zijn eigen problemen. De meeste worden gelukkig snel opgelost, maar soms leidt een probleem tot een klacht.  
 
Elke basisschool heeft een klachtenregeling. Het indienen van een klacht is daarin de laatste stap. Soms wordt die stap onvermijdelijk. Er worden in Nederland jaarlijks honderden klachten ingediend bij de klachtencommissies, waarbij scholen zijn aangesloten. De klachtencommissies komen tot de conclusie dat een groot aantal problemen al op school kan worden opgelost als de communicatie beter zou verlopen.  
 
Klachten kunnen worden voorkomen door duidelijk en volledig te zijn naar elkaar naar elkaar, door elkaar serieus te nemen en door gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Kortweg door (beter) met elkaar te communiceren. Communicatie is geen eenrichtingsverkeer. Daar zijn twee partijen bij betrokken. Daarom is er zowel voor de ouders als voor de school een brochure geschreven: “Een goed gesprek voorkomt erger”. Om beide partijen handreikingen te bieden bij het vroegtijdig oplossen van de problemen, zodat een officiële klacht kan worden voorkomen. Deze brochure is verkrijgbaar op school.  
 
De klachtenregeling  Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze wetgeving, omdat klachten door team en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot belang.  Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en ander schematisch weergegeven.   
 
Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs zie: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/index.php/klachten  of www.mosalira.nl. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactperso(o)n(en) van de school. Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: www.mosalira.nl. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school.  
 


Stappenplan Klachtenregeling: 

Schema klachtenprocedure en adres klachtencommissie  
 
Stap 1. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht gericht is. (de aangeklaagde) De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.  
 
Stap 2. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de schoolleiding de klager op de interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke klachtroutes.  
 
Stap 3. De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe (bemiddelende) vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4.  
 
Stap 4. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon, (deze vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend vertrouwenspersoon waarnaar verwezen wordt in stap 3. een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.  
 
Stap 5. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: 

a. de (niet-) ontvankelijkheid van klacht;

b. de (on-) gegrondheid van de klacht; 

c. het nemen van maatregelen; 

d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.  
 
Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis genomen.  Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:

a. de klager 

b. de aangeklaagde 

c. klachtencommissie 

d. directie school 

e. onderwijsinspectie  
 


Externe vertrouwenspersoon 

Voor het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon kan contact worden opgenomen met: 

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 

Bestuursondersteuner MosaLira, mevr. A. Lemmens  tel. 043-35 40 133  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 
 
Adres College van Bestuur MosaLira:

College van Bestuur MosaLira MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 

Voorzitter College van Bestuur, dhr. T. van Mulken 

Pastoor Habetsstraat 40a 

6217 KM Maastricht

Tel. 043- 35 40 133 

www.mosalira.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Adres landelijke klachtencommissie

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Ambtelijk secretaris dhr. Mr. H.N. Nentjes 

Postbus 82324

2508 EH DEN HAAG 

Tel. 070-3 86 16 97 

Fax. 070-302 08 36 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De contactpersoon

Contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over, horen van en zien onveilige situaties. De contactpersoon is voor iedereen (ouders, kinderen, personeel, e.a.) die betrokken is bij de school aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts.  
 
Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde.  Voor de procedure,  zie het stappenplan in de klachtenregeling van MosaLira.
 
De contactpersonen van onze school zijn mw. Saskia Janssen en mw. Myra Meisen.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling