Klachtenregeling

 

Een goed gesprek ... klachten en klachtenregeling

 

MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend.  MosaLira biedt professionals de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en zij doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met  ouders/verzorgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. 

In het verlengde van onze missie hechten wij groot belang aan de wijze waarop “wij” met onze leerlingen, partners én met elkaar omgaan. Hierbij staat “de dialoog” centraal; in dialoog met elkaar willen we ons inzetten om het unieke van de persoon tot ontplooiing te brengen. Respect, geloof in gelijkwaardigheid en eigenaarschap zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. In de wijze van omgaan met elkaar moeten deze uitgangspunten doorklinken en wanneer deze naar mening van leerlingen, partners of medewerkers niet of onvoldoende worden nageleefd, moeten we daarop kunnen worden aangesproken.

Daar waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of kan de communicatie falen. Binnen MosaLira willen we zoveel mogelijk stimuleren om een klacht en / of misverstand zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden aan leerlingen, partners en medewerkers om klachten kenbaar te maken en, bij voorkeur in dialoog, zoeken naar oplossingen voor wat niet goed gaat.  In deze klachtenregeling wordt vastgelegd hoe met klachten wordt omgegaan. 

Ofschoon u natuurlijk een klacht direct kunt neerleggen bij het bestuur of de landelijke  klachtencommissie, heeft het niet onze voorkeur om meteen de weg van de officiële klacht te kiezen. U kunt het probleem vaak samen op school oplossen. Door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren zal een officiële klachtenprocedure meestal te voorkomen zijn. U kunt daarbij geholpen worden door de op alle scholen aanwezige schoolcontactpersonen, die luisteren naar uw verhaal en eventueel u ‘de weg’ kunnen wijzen binnen school.  

MosaLira is zich bewust van de kracht van de klacht als instrument om verbeterprocessen op te starten. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar die processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Daar waar een klacht serieus wordt opgepakt, kan de organisatie daar veel profijt van hebben. De klacht kan in zoverre een katalysator van leren en verbeteren zijn.  

Kortom iedere klacht  kan een kans zijn om onze aanpak en ons onderwijs te verbeteren. In deze klachtenregeling leest u welke mogelijkheden onze klachtenregeling biedt. Het belangrijkste is dat men niet met een klacht blijft zitten; samen kunnen we tot de beste oplossingen komen!   

 

VOOR HET DOCUMENT KLACHTENREGELING; KLIK HIERONDER:

 

              KLACHTENREGELING MOSALIRA

 

 

 

 

 

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling